බල්ලගෙ අහිංසක සිතුවිල්ල

7 Response to "බල්ලගෙ අහිංසක සිතුවිල්ල"

 1. Nuwan Says:
  June 1, 2012 at 9:10 PM

  yanna ayye yanna... api baya wei owata... puh... :P

 2. Muthu Paba says:
  June 2, 2012 at 10:24 AM

  Lolz.. Balla godak sarayi honde.. Eeka nisa parissamin :P

 3. හිස් අහස says:
  June 2, 2012 at 5:09 PM

  මරු

 4. Muthu Paba says:
  June 2, 2012 at 7:37 PM

  ස්තූතියි! හිස් (නොවන) අහස.. :)

 5. වර්ණා says:
  June 3, 2012 at 7:29 AM

  නියමයි

 6. බට්ටි says:
  June 3, 2012 at 12:02 PM

  සුපිරි ආ....

 7. Muthu Paba says:
  June 3, 2012 at 8:00 PM

  ස්තූතියි.. වර්ණා & බට්ටි.. :)

Post a Comment

Show Emoticons