වෑයමයන්නමයි
වැර වෑයම
මද සුළඟටත්
ඈතටම ගසාගෙන

ඉතින් කොහොමද
සූළි සුළඟක්
ආවොතින්

දෑතක් ඇතිවෙයිද
නික්මී නොගොස්
වෑයමින්
නැවතෙන්න

2014.08.16 

(සන්නස.පහන් වැට - 2014 ඔක්තෝබර් කලාපය) 

සෝබන හිනහව
දුරු කර අඳුර
පායද්දි දිමයුර අඹර
බලාඉන්නේ තරුරද

ඇබිති එළි බිංඳුවක්
ණයට හෝ ඉල්ලගෙන
සෝබනේට දිලිසෙන්න2014.08.16

හිත් රිදුමකට පසු

සන්නස.පහන් වැට - 2014 සැප්තැම්බර් කලාපය
ලක්බිම.මංජුසාව - 2016.08.21


කඩා වැටෙනා ප‍්‍රාර්ථනා