කඳුළට බැඳි පෙම
පතනා පැතුම්  මියැදෙන විට වසන්තයේ
උණුසුම් සිහින වැලපෙන විට සිත් අහසේ
සිහිනෙන්වත් නුඹ පෙනෙන්නෙ නැති දිවියේ
කඳුළට බඳිමි පෙම් සැමදා හොර රහසේ

 
2005.12.05