ප‍්‍රාර්ථනාතවත් උදෑසනක්!
දොඩමළු ප‍්‍රාර්ථනා
හේමන්ත මීදුමේ
පාවෙයි....


වසන්තයත් යන්න ගියා නම්වසන්තයත් යන්න ගියා නම්
ගිම්හානෙත් යන්න ගියා නම්
හේමන්තෙත් යන්න යනවනම්
කුමට ඉන්නෙ තවත් බලා
සිසිරයෙ සසිරිය එනවද පායා

කැකුළු පීදුනා
මල් ඵල හට ගෙන
සුවඳ තැනින් තැන පියෑඹුවා
ඉරට හඳට හාද වුණත්
අවසානයේ මලට මෙන්ම
මල් සුවඳට
සමුගන්නට වෙලාව ආවා

දැන් කොළත් හැලෙනවා
දුකින් වුණත් හිමින් වුණත්
හැලිලම යනවා
ටික දිනකින් සීත ඒවි
නිරුවත් තුරුවැල් සිඹීවි
පමා නොවී හිම පියලිත්
අහස මවාවී


2013.08.30