හිඩැස


පෝයට නම් ඉතින්
මල් ගසුත් 
හිස් වෙනවා


2015.08.24

යන්න බලාගෙන එනකොට

ඔබ
ගියත් නොගියත්-
මම හැමදාම
එක තැන 
බව,
දැන දැනම

ඔබ 
එන්නේම ආයෙත්
යන්න බලාගෙන.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
අනේ! මන්ද,
දුකක් නම් ඇත්තේම නැද්ද?!?


2015.08.15