මතක


මතක මතකැති
හිතක් ළඟ ඇති
මතකයට හිතැති
හිතක් නොමවෙති