ගිලෙන ලංකා


 

2008.07

වෙසක් ආසිරි..!2006


Graphic design by: Ramano

I Love You!Sometimes Even Though..

ආදරේ නම්..ළඟට එන්න තවත් එන්න
මා දෑතින් අල්ල ගන්න
මා නෙතු දෙස බලාන දැන්
මට ආදරෙ ඇයි කියන්න

ළඟට එන්න තවත් එන්න
මා දෑතින් අල්ල ගන්න
නළලත හාදුවක් තියලා
මට ආදරෙ යැයි කියන්න

ළඟට එන්න තවත් එන්න
ඔය දෑතින් මා බදාගන්න
තුරුළු වෙලා ඔබේ සෙනේ
විඳගන්නට ඉඩක් දෙන්න

ළඟට එන්න තවත් එන්න
ඔය දෑතට මා ජීවෙ දෙන්න
සංසාරේ කෙදිනකවත්
එපා මාව තනි කරන්න


මුතු පබා
2007.05.16