අමුතුය මේ වසත් සමපතපු වසන්තයට
වඩා,
ලබපු වසන්තය
සුමිහිරිය


සහස්රැස් කියා දෙන
කතන්දරයකි සු-වි-ශා-ල
ඊයෙට වඩා අද
මේ දැන්ම නරඹන්න


පැතුම් සඵල වූ නිසා
තුටින් දඟලන ළා දළුය
තුරුබඳ අතු ඉති වලට
කන්කරච්චලයක්ම වී


සුපිපෙන්න තරග කරනා
ඇබිත්තක් ඇස් ඇරපු
කැකුළුය,
බටිති මලිතියන් අවුස්සා තබන


සක්මනේ යන
නල රැල්ලෙත් එතී එන්නේ,
නම නොදන්නා මල්හි මන
සුසුවඳ සුසුවය.

ඇසුණත් නොඇසුණු
වස්සාන ගීතයමය

බලන බලනාත
පුරුදු වෙනසකි දෙනෙතට
නුපුරුදුය හිතට
වෙනස දනවන අරුම පුදුමය


රමණීය ලොව,
කවදටත් වඩා පැහැසරය!
මිහිර නැති වුණත්
කිම ඉතින්,
සුමිහිරිය හැම තැනම!
අමුතුය මේ වසත් සම!මුතු පබා
2012.05.27