සුණු විසුණුපුංචියට පුංචියට
අපේ
හීන මාළිගාවට

මං
එකතු කළ
අඩුම කුඩුම

නුඹ ඇය හා
භුක්ති විඳිනකොට

දැනෙන රසය
ගොඩක් මිහිරිද ?


මුතු පබා
2008.03.16

සමුගැන්මකට පසුදුකඳුර තුරුළු කර
දෑසග හිරවුණු
කඳුළු සමගින
සමුනොගෙන සමුගතිමි.

දැන් ඉතින්,
අඳුරු කළු තනිකමෙන්
දැවෙන හදවත පුරා
සක්මන් කරමි....

හද පතුලෙහි
නිධන් කෙරූ,
රුවන් මතකයන්
සොයන්නට.
විඳින්නට හිමින් සීරුවේ
එක බැගින් ගෙන.

මිටින් මුදාහළ
කිරිලියක සේ,
පියාඹන තුරු
නැවත සෙවණට


මුතු පබා
2010.10.11

(ලංකාවිත්ති - 2010.නොවැම්බර් කලාපය)