ඝන මීදුමය..

Image and video hosting by TinyPic

ඝන මීදුමය
අහසවත්,
නොපෙනෙන තරමට.
සීතලට
බයවෙච්ච තැන
හිටි තැනම ගල් ගැහුණ.


මුතු පබා
2012.11.13

The Commitment