නෙතැඳි දසුනක්


දැල ඇඹුවො - දළඹුවන් සහ සමනළයින්

පාට පාට
ලස්සන සමනළයින්ට 
කැමති
සමහරුන්මයි,
දළඹුවන්ට අකමැති.


2015.06.20

ප‍්‍රශ්නාර්ථ සහ විශ්මයාර්ථ

හැරදමා ගිය
ප‍්‍රශ්නාර්ථ
උත්තරත් සමග
ආයෙ එනවිට

ප‍්‍රශ්නාර්ථ නෑ
දැන්,
විශ්මයාර්ථ මිසක!


2015.06.19

නොගිලිහෙන මල්


සුළඟකට

සෘතුවෙන් සෘතුව
පැමිණ නික්මෙද්දි-
ඇයි,
සුළඟෙහි හඬ
විතරක්
හැමදාම එක වගේ?


2015.06.14