ඉවසිල්ලරඟ දෙයි
මල්වෙඩි
අඳුරහසෙ
මහ හඬින්
නද දෙමින්


රිදෙයි
අහසට
එසැර


එහෙත්
නොකියයි
කිසිත්


විඳියි
එහි කැටි

කෙටි වු
ආයුෂමුතු පබා
2011.12.31