දඬුවමමලින් මලට
මාරුවෙමින්
සැහැසි ලෙස
මකරන්ද උරා බිව්
මත් බඹරෙක්
බාඳුරා මලක් තුළ
ශෝකී සටනක්


මුතු පබා
2007.07.16

4 Response to "දඬුවම"

 1. ``` Outsider``` says:
  January 25, 2011 at 4:31 AM

  සැහැසි ලෙස නොව මල් මකරන්ද උරා ගන්නේ දිවි රැක ගන්නයි. ඒ සැබෑ බඹරුයි.
  සැහැසි ලෙස මකරන්දය සොරා ගන්නා බඹරුද වෙති.
  අපූරුයි අදහස..

 2. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  January 25, 2011 at 1:50 PM

  දුක් මැසිවිළි කියාන්නේ කාටද බඹරෝ...
  වෙනදා අපට දෙන මී පණි නොදේදෝ...
  http://hadageepotha.blogspot.com/2010/08/blog-post_23.html

 3. Muthu Paba says:
  January 25, 2011 at 6:40 PM

  Outsider.. එසේය.. සැහැසි ලෙස මල්රොන් ගන්නා මත් බඹරුන් කොතෙකුත් ඉන්නවා නොව අද ලෝකෙ.. ස්තූතියි ඔබේ අදහස් දැක්වීමට.. :)

  තිස්ස.. .

  දුක් මැසිවිළි කියාන්නේ කාටද බඹරෝ..
  වෙනදා අපට දෙන මී පණි නොදේදෝ..

  ගීතයට යන පාර පෙන්නුවාට ස්තූතියි.. ඔන්න මම ඒ ගීතය සහ ලිපිය නැවත වාරයක් ඇහැව්වා.. කියෙව්වා..

 4. WildRose/SnowDrop says:
  February 6, 2011 at 8:43 AM

  Lassana adhas dear..my blessings to you write to some more & more...

Post a Comment

Show Emoticons