රැවටුණු දා ලෝකයෙන්
3 Response to "රැවටුණු දා ලෝකයෙන්"

 1. සින්ඩි ලංකා says:
  January 8, 2011 at 2:55 AM

  ශ්‍රී ලාංකීය බ්ලොග් කරුවන්ගේ සින්ඩිය "සින්ඩි ලංකා" සමග එක් වන්න.
  ඔබේ බ්ලොග් අඩවියත් "සින්ඩි ලංකා" හි ඉහලින්ම ස්ථාන ගත කරගන්න.
  අදම එක් වන්න.

 2. Wildrose/winterrose Says:
  January 10, 2011 at 10:32 AM

  wow! dear your blog is so nice..lovely poems..keep up your good work.

 3. Muthu Paba says:
  January 10, 2011 at 12:07 PM

  Thank You! Sis.. :)

Post a Comment

Show Emoticons