අයැදුමසීත හිම මා
සඟවන්නට මත්තෙන්
මාව ගෙන ගොස්
කවි පොතේ
උණුසුම්ව සඟවනවාද?


මුතු පබා
2007.01.10

3 Response to "අයැදුම"

 1. සෝරෝ says:
  January 14, 2011 at 11:38 AM

  කියවා රස වින්දෙමි......!!

 2. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  January 17, 2011 at 8:07 AM

  කවියට ලස්සන නමක් ලැබිලාද.. නමට ලස්සන කවියක් ලැබිලාද කියලල හිතාගන්න බැරි තරමට බැඳිලා...

 3. Muthu Paba says:
  January 18, 2011 at 1:13 PM

  සෝරෝ, තිස්ස.. ස්තූතියි! ඔය දෙන්නටම..

Post a Comment

Show Emoticons