ලා දළු මතකය3 Response to "ලා දළු මතකය"

 1. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  January 28, 2011 at 4:27 AM

  "වාවණු බැරි සිත, රහසේ හැඬුවා...
  පෙර සංසාරේ ඇසුර මතක්වී..."

 2. Muthu Paba says:
  January 28, 2011 at 9:26 PM

  ලා දළු බෝපත්.. මමත් කැමතිම ගීතයක්..

 3. Anonymous Says:
  February 3, 2011 at 12:11 PM

  I seldom leave comments on blog, but I have been to this post which was recommend by my friend, lots of valuable details, thanks again.

Post a Comment

Show Emoticons