ආඩම්බර හිරු සහ කැමරා ඇසගැබ්බර ආකාසෙ
තැනක් පාදගත්
නුඹමිණි,
සියවට මේකුළු
රිදී නූලකින්
හැඩ දමමින්
සිටියහ.

නෙත්කළු දසුන
කැමරා නෙතට
හසුකර ගන්න
සිතා,
යළි ඒ දෙස
බැලුවෙමි.

හිස්මුදුනේ
සිහින් දාරයක්
පමණක් ,
ශේෂ කොට ඈ
සිය මුළු වතම
වළා රෙද්දෙන්
වසාගෙන!

වසා බැරි නම්
ඔතා ගන්නැයි
සිතූ මම
ඈ නොදැක්කා
සේ,
අනෙක් පස අහස
පින්තූරු කෙරුවෙමි.


මුතු පබා
2012.07.28

2 Response to "ආඩම්බර හිරු සහ කැමරා ඇස"

  1. සිත්තමී says:
    July 30, 2012 at 8:37 AM

    අදනම් හිත පිරෙන්න ලියල තියෙනවා අක්කියෝ...කියවන්න යද්දිම ඉවර වෙන්නෙ නෑ...ලස්සනයි

  2. Muthu Paba says:
    July 30, 2012 at 1:02 PM

    Thx! Nangi..

Post a Comment

Show Emoticons