දතයුතු මුතු


5 Response to "දතයුතු මුතු"

 1. Nuwan Says:
  July 2, 2012 at 9:20 PM

  hmmm... hadawath nathi ekama thama akka prashne... :/

 2. Muthu Paba says:
  July 3, 2012 at 5:52 PM

  ...............

 3. ``` Outsider``` says:
  July 3, 2012 at 6:26 PM

  දැන්නම් ගොඩක් උදවිය මුහුණ පාන ප්‍රශ්ණයක් ඕක. විශේෂයෙන්ම ලංකාවෙ.

 4. WildRose/SnowDrop says:
  July 3, 2012 at 6:28 PM

  Well said dear sis..kathwa nam atta..mang asai oyage posts dear..write some more!

 5. සිත්තමී says:
  July 4, 2012 at 5:50 AM

  කියන්න වචන නෑ අදනම්...මාරයි අක්කියෝ..හෘදයක් තිබුණට වැඩක් නෑ හදවතක් ඒකෙ නැත්නම්...සුපර්...

Post a Comment

Show Emoticons