එළිය

2 Response to "එළිය"

  1. amila chathuranga says:
    July 26, 2012 at 9:31 AM

    කණා මැදිරියාට පවුය...

  2. nuwan Says:
    July 27, 2012 at 8:21 PM

    matha theeeluna... :/

Post a Comment

Show Emoticons