එකම සැනසුමනුඹ මා ළඟ
නොමැති හෙයින්
දිවිය,
සොම්නසට වඩා
දොම්නසට බර
බව සැබැවි.

එහෙත් නුඹ මට
ආදරේ බව නම්

සත්තම සත්තයි !


මුතු පබා
2010.08.22

3 Response to "එකම සැනසුම"

 1. Naදී says:
  August 22, 2010 at 6:07 PM

  ඒ දොම්නසෙත් සැඟවුණු සොම්නසක් ඇත.

 2. තක්ෂිල says:
  August 23, 2010 at 10:37 AM

  කිව්ව ගියක් තාලයට
  පද ටික එකට කර
  මැව්ව තාලය වයලීනය
  රැව් දෙයි තාම හිමිහිට
  ඡිවිතයට නුඹ ආව දවසේ
  මාගේ දිවි සොම්නසක් වුයේ..
  එත් අද ඔබ මිරිගවක් සේ...

 3. Shadow/හේමලයා says:
  August 23, 2010 at 2:23 PM

  සොම්නස දොම්නස.....අතර හිරවුනු.....හිත...

Post a Comment

Show Emoticons