ඉලිප්පෙන මතකවෙරළ තැනින් තැන
සිඟිති පා සලකුණුය
වැලි සුළඟට
හිමි හිමින් මැකෙන

ලොකු කුඩා
සිප්පිය
ඒ අතරින් පතර


මුතු පබා
2010.08.09

3 Response to "ඉලිප්පෙන මතක"

 1. ඉලංදාරියා says:
  August 10, 2010 at 6:00 PM

  ලස්සනයි....

 2. Shadow/හේමලයා says:
  August 10, 2010 at 6:10 PM

  වෙරළේ...සුපුරුදු සලකුණු...ලස්සන විදියකට කැටිකරලා....

 3. Muthu Paba says:
  August 12, 2010 at 1:49 AM

  ඉලංදාරියා,හේමලයා.. ඔය දෙන්නටම ස්තූතියි !

Post a Comment

Show Emoticons