විහඟුනේසියැස් දහරින් නැහැවි නැහැවී
කිචි බිචිය දී ඉගිලෙනා
රෑන විහඟුනෙ හිමින් පියඹන්
මගේ කවියට උපමා වෙලා


මුතු පබා
2006.07.20

(ලංකාදීප.පන්නරය - 2008.06.22)

2 Response to "විහඟුනේ"

 1. Anonymous Says:
  February 26, 2010 at 4:19 AM

  හික් හික්..
  අපේ පබා කුරුල්ලොන්ටත් නීති දානවා යනවා නේ...
  ඒ තරම් ලොක්කෙක්ද ඔයා???

 2. Muthu Paba says:
  February 26, 2010 at 2:06 PM

  නෑ නෑ.. ඒක නීතියක් නෙමෙයි.
  ඉල්ලීමක්.... :)

Post a Comment

Show Emoticons