රැවටීමහිමි හිමින්
සැඟවෙන්නෙ
හිත ගොඩක්
රිදෙයි කියලද ?


මුතු පබා
2007.10

4 Response to "රැවටීම"

 1. බිඟුවා...! says:
  February 6, 2010 at 2:43 PM

  ඒකත් වෙන්න පුළුවන්...
  ඒත් ටික වෙලාවකින් ආයෙත් එන්න පුළුවන්

  /බිඟුවා...!

 2. Muthu Paba says:
  February 6, 2010 at 7:32 PM

  :)

 3. Anonymous Says:
  February 7, 2010 at 5:09 PM

  ඒක රැවටීමක් නෙමෙයිනේ, ලමයෝ...

 4. Muthu Paba says:
  February 7, 2010 at 5:32 PM

  එහෙමද.... අනේ මන්ද ඉතින්. මට නම් රැවටීමක් වගේ.... :)

Post a Comment

Show Emoticons