වෑයමයන්නමයි
වැර වෑයම
මද සුළඟටත්
ඈතටම ගසාගෙන

ඉතින් කොහොමද
සූළි සුළඟක්
ආවොතින්

දෑතක් ඇතිවෙයිද
නික්මී නොගොස්
වෑයමින්
නැවතෙන්න

2014.08.16 

(සන්නස.පහන් වැට - 2014 ඔක්තෝබර් කලාපය) 

3 Response to "වෑයම"

 1. Anonymous Says:
  August 18, 2014 at 3:59 AM

  shoak kaiyak neda

 2. ගමයා says:
  August 19, 2014 at 7:23 PM

  බැඳීම සවිමත් නැති වග
  කල් ගියාමයි තේරුනේ
  නේ...............?

 3. sutikki says:
  October 22, 2014 at 7:38 AM

  Suli sulagak awoth itin Ath dekath madi :D

Post a Comment

Show Emoticons