හසරැල්ලක පුංචි රහස

5 Response to "හසරැල්ලක පුංචි රහස"

 1. දුකා says:
  January 13, 2010 at 10:02 PM

  habai mataka tiyaa ganna aadarei kassai hanganna baha kawadaawath . . hik hik

 2. Anonymous Says:
  January 13, 2010 at 10:06 PM

  ගෙදර කවුරුහරි හිටියා නම්, සුනේ සුං තමයි අපේ පබා... හෙ හේ..

 3. Muthu Paba says:
  January 14, 2010 at 8:57 PM

  :)

 4. බිඟුවා...! says:
  January 15, 2010 at 2:24 PM

  he he....

  okkooma maattu wenawaa tawa tiken

 5. Muthu Paba says:
  January 16, 2010 at 1:59 AM

  ඒක තමා.... :)

Post a Comment

Show Emoticons