දැල ඇඹුවො - දළඹුවන් සහ සමනළයින්

පාට පාට
ලස්සන සමනළයින්ට 
කැමති
සමහරුන්මයි,
දළඹුවන්ට අකමැති.


2015.06.20

2 Response to "දැල ඇඹුවො - දළඹුවන් සහ සමනළයින්"

  1. දේශක යා says:
    June 24, 2015 at 7:44 AM

    ඔව් නේන්නං..

  2. Gossip Lanka says:
    June 25, 2015 at 9:31 PM

    ඒක ඇත්ත​

Post a Comment

Show Emoticons