පෙම් සුවඳදේදුන්නේ පාට අරන්
සමනළයින් හැඩවෙන සඳ
මගේ සුවඳ එව්වෙමි මම 
සමනළයෙක් අත නුඹ හට


2005

3 Response to " පෙම් සුවඳ"

 1. Dinesh says:
  February 5, 2014 at 2:46 PM

  " සමනළයෙක් අතේ එවුවා හම්බ වුනාද
  බාර ගන්න පරිස්සමට තටු පොඩි නොකර.."

  නිරෝශාගේ සිංදුව මතක් වුනා..

 2. dulshan nawarathne says:
  February 5, 2014 at 3:16 PM

  සමනළයා ඔබෙ සුවඳත්, අරගත්තොත් හැඩ වෙන්නට
  දුරින් ඉන්න ඔබ රුව මෙන්, ඒ සුවඳත් නැති වෙයි මට

 3. ගමයා says:
  February 6, 2014 at 6:47 PM

  It's a complex....................

Post a Comment

Show Emoticons