මිලින කව ලංකාවිත්ති - 2009 ජූලි කලාපය

1 Response to "මිලින කව"

 1. ගමයා says:
  January 24, 2014 at 11:18 AM

  අඳුරු මේ කුළු ඇදුනා
  පහන් තරුව තිබුනා
  මල් සුවඳ දැනුනා
  සහන් එළි දැල්වුනා

  සිනාසෙනු ඇසුනා
  හදේ ඉකියද නැවතුනා
  නොමල ඒ කව
  මිනී මල කීවා....

Post a Comment

Show Emoticons