මල්වෙඩි අවසන


 හැඩ වැඩ
දමමින්
දඟවැඩ
පෙන්නන
මල්වෙඩි,
ටිකකින්
නිහඬ වුණාම..

ඉතින් ඊටපස්සෙ
අලුත් අවුරුද්ද..!?

3 Response to "මල්වෙඩි අවසන"

 1. dulshan nawarathne says:
  January 2, 2014 at 6:16 PM

  ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ වැඩ කිඩ් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නෙ..:)
  සුභ නව වසරක් වේවා...!

 2. Muthu Paba says:
  January 2, 2014 at 7:01 PM

  ස්තූතියි! ඔයාටත් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! :)

 3. ගමයා says:
  January 3, 2014 at 11:17 AM

  මල් වෙඩි නිහඬ වුනේ......
  ඉතින් ඊට පස්සෙ ආපු .....
  අළුත් රවුරුද්ද ගැන හිතල නෙවි......
  නැවතුන පරන අවුරුද්ද ගැන හිතල....

Post a Comment

Show Emoticons