අම්මා


2 Response to "අම්මා"

  1. Anonymous Says:
    June 22, 2013 at 2:38 PM

    Amma raththaran, kaviya manaram.

  2. Nuwan Says:
    August 14, 2013 at 11:13 PM

    Nimak nathi sagaraya badu Senehasa AMMA :)

Post a Comment

Show Emoticons