අපි හිතමුහිතේ හැටියට 
හිතන්න
හිත හිතා නොයිඳ
හිතත් අරන්
හිතවත
ඔබ එන්න....


මුතු පබා
2013.06.20

2 Response to "අපි හිතමු"

  1. WildRose/SnowDrop says:
    June 23, 2013 at 3:29 AM

    Wow! short and sweet poem! Love it

  2. Nuwan Says:
    August 14, 2013 at 11:14 PM

    Poddak inna hithanna one :P

Post a Comment

Show Emoticons