නංගියේ....


5 Response to "නංගියේ...."

 1. Nuwan Says:
  October 12, 2011 at 5:47 PM

  he he

 2. ඔබ නොදු‍ටු ලොවක්..... says:
  October 12, 2011 at 8:57 PM

  ලස්සන අදහස් ටිකක් එක්ක පිංතුරයක්.....

 3. Dinesh says:
  October 12, 2011 at 9:27 PM

  අපූරු අදහසක්... මේ පින්තූරෙටම ලියපු තවත් අපූරු අදහසක් මම දැකලා තියෙනවා.. ඒත් මට දැන් ඒක හරියටම මතක නෑ...

 4. දිල් says:
  October 13, 2011 at 7:53 AM

  හරිම ෂෝක් අදහසක්නෙ මුතූ

 5. ``` Outsider``` says:
  October 13, 2011 at 8:47 AM

  මරු

Post a Comment

Show Emoticons