තිත්තැත්ත4 Response to "තිත්තැත්ත"

 1. තිස්ස දොඩන්ගොඩ says:
  September 29, 2011 at 7:23 PM

  තනිකම තනිවෙන එක හොඳා...
  අපට සතුටින් ඉන්න දීලා...

 2. Dinesh says:
  September 29, 2011 at 10:04 PM

  තනිය ඉතින් නුඹ යන්න
  තනික්ම නොදී මට...

 3. වර්ෂා.. says:
  October 1, 2011 at 9:03 PM

  ලස්සනයි මුතු අක්කෙ..

 4. Nuwan Says:
  October 2, 2011 at 6:57 AM

  uruma thaniyanam, thaniya mak korannada akke.......

Post a Comment

Show Emoticons