(නො)පායන හිරු(ට)


4 Response to "(නො)පායන හිරු(ට)"

 1. indi says:
  September 19, 2011 at 7:23 AM

  හරි සෝක්..

 2. - නිල් අහස - says:
  September 19, 2011 at 7:48 AM

  ඇත්තටම ඇත්ත...අපි හැමෝම ක්ෂිතිජයට රැවටිලා.

 3. දිල් says:
  September 19, 2011 at 10:37 AM

  මයාවේ රැවටීමද....නැත්තම් කකුල් පටලවීමද....

 4. WildRose/SnowDrop says:
  September 20, 2011 at 2:44 PM

  Really nice sis

Post a Comment

Show Emoticons