කවියපද
නොසිඳෙනා
සිතක ලස්සන


මුතු පබා
2007.10

5 Response to "කවිය"

 1. Anonymous Says:
  July 18, 2010 at 9:57 PM

  අකුරු අමුණන
  සිතක නික්මන

 2. විහඟ ගීතය says:
  July 18, 2010 at 10:57 PM

  පද නොසිදෙත්
  ගලා හැලෙත්
  මුඳු කවි සිත්
  කොහේද වෙත්

 3. Muthu Paba says:
  July 18, 2010 at 11:49 PM

  නිමන්ති..

  අකුරු කියවන
  ඔබට ස්තූතිය!

  විහඟ ගීතය..

  මුදු කවි සිත්
  තැන තැන වෙත්
  ඒ බව දත්
  දනන් ද වෙත්

 4. Shadow/හේමලයා says:
  July 19, 2010 at 7:12 AM

  ලස්සන බලන්ට
  නම් ලියන්ට...
  තව තවත්...
  නෙත ගැටෙන්ට..
  වැදෙන්ට හිතට.....

 5. Muthu Paba says:
  July 19, 2010 at 10:01 PM

  හේමලයා..

  එහෙනම් ඉතින්
  ලියමු නේද
  එක දිගට..

Post a Comment

Show Emoticons