සබඳ....


ගොඩක්ම ගොඩක් කාලෙකින්
කවියක් දෙකක් තියා
අකුරක් දෙකක්වත්
ඇමිණුවේ නැති   වුණාම-
කවි ලියන්න,
මට වගේම හැමෝටම අමාරුද?

0 Response to "සබඳ...."

Post a Comment

Show Emoticons