මෝදු වෙනකොට දුක

හුඟක්ම හුඟක් රෑ වෙනකොට
වැහි වළාකුළු
පේන්නෙ නම් නෑ.
හැබැයි එහෙමයි කියල
වහින වැස්සෙන්
අඩුවකුත් නම් නෑ!

2015.12.25

2 Response to "මෝදු වෙනකොට දුක"

 1. කුරුටු ගෑ ගී පවුර says:
  December 27, 2015 at 9:49 AM

  ඒකත් අැත්ත.........

 2. Anonymous Says:
  October 11, 2016 at 6:27 AM

  හුඟක්ම හුඟක් වහිනකොට
  රෑ වෙන බව
  දැනෙන්නෙම නෑ
  හැබැයි එහෙම කියල
  කලුවර වෙන එක
  නවතින්නෙත් නෑ

Post a Comment

Show Emoticons