මතක


මතක මතකැති
හිතක් ළඟ ඇති
මතකයට හිතැති
හිතක් නොමවෙති

1 Response to "මතක"

Post a Comment

Show Emoticons