යන්න බලාගෙන එනකොට

ඔබ
ගියත් නොගියත්-
මම හැමදාම
එක තැන 
බව,
දැන දැනම

ඔබ 
එන්නේම ආයෙත්
යන්න බලාගෙන.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
අනේ! මන්ද,
දුකක් නම් ඇත්තේම නැද්ද?!?


2015.08.15

3 Response to "යන්න බලාගෙන එනකොට"

 1. කල්‍යාණ මිත්‍ර says:
  August 8, 2015 at 9:35 PM

  යන්න බලාගෙන හරි එන එක හොඳ නැද්ද?

 2. Muthu Paba says:
  August 9, 2015 at 10:21 PM

  Yana withthiya dana danath, adare karanna (wage) langata ena eka hondada?

 3. ගමයා says:
  August 13, 2015 at 10:05 AM

  මම ආයෙත්, ආයෙත් ආවත්
  ඔබ සමග යන්න බලාගෙන බව දැන දැනම
  ඔබ හැමදාම ඉන්නේ ඇයි අහක බලාගෙන....................
  අනේ මන්දා.........
  අනේ මන්දා.........
  ඔබ හිතනවාද මං ගැන?

Post a Comment

Show Emoticons