හිඩැස


පෝයට නම් ඉතින්
මල් ගසුත් 
හිස් වෙනවා


2015.08.24

2 Response to "හිඩැස"

  1. Dinesh says:
    August 25, 2015 at 8:53 PM

    හෙහ් හෙහ් අනේද කියන්නේ.. තමන්ගේ පාර අයියේ හිටවපු ගහේ මල් දවල් වෙද්දීම හිස් වෙනවනේ හිටවපු මනුස්සයටත් නැති වෙන්නම..

  2. කුරුටු ගෑ ගී පවුර says:
    August 26, 2015 at 6:10 AM

    පෝයට විතරයි ඉතිං

Post a Comment

Show Emoticons