වෙසක් සඳ ට....එහෙ පෑයුව ද
මෙහෙ පෑයුව ද
සඳ නුඹ ස ඳ ම ය!

දුක මට ය අපමණ
සඳ රූසිරි
නොරට දී නොදකින.


2009.05.10

4 Response to "වෙසක් සඳ ට...."

 1. WildRose/SnowDrop says:
  May 3, 2015 at 8:09 PM

  A lovely post with a short and sweet lines my dear sis

 2. කුරුටු ගෑ ගී පවුර says:
  May 4, 2015 at 6:40 AM

  මටත් ඔය හැගීම දැනිලා තියෙනවා...

 3. ගමයා says:
  May 7, 2015 at 8:11 PM

  මා මෙහේ පෑයූ සඳ,
  සඳ නොදුටු සඳ
  ඔහේ...පෑයු සඳ
  කිමද වැලපෙනු සඳ
  මා, පෙර නුදුටු සඳ....

 4. Muthu Paba says:
  May 8, 2015 at 9:55 PM

  Rose sis, කුරුටු ගෑ ගී පවුර, ගමයා.. Thank You! all..

Post a Comment

Show Emoticons