ඔන්න ඔහොම..2 Response to "ඔන්න ඔහොම.."

  1. කුරුටු ගෑ ගී පවුර says:
    May 9, 2015 at 9:27 AM

    මීයෝ කැමතිම සද්දේ පූසා ගොරවන සද්දෙ නේද???

  2. Muthu Paba says:
    June 14, 2015 at 1:33 PM

    hehe.. ehemada...

Post a Comment

Show Emoticons