දොස් නගන්නේ කාටද?


එළඹෙන්නත් ප‍්‍රථම
සැඳෑ කළ,
හේමන්තය ගෙන එද්දි
අඳුර..

දොස් නගන්නේ කාටද
ඉරටද? හඳටද?2015.11.15

3 Response to "දොස් නගන්නේ කාටද?"

 1. දේශක යා says:
  November 26, 2014 at 5:53 AM

  අදයි අාවේ.. කවිය හොදා..

 2. Muthu Paba says:
  November 30, 2014 at 11:40 AM

  Sthuthi! :)

 3. WildRose/SnowDrop says:
  February 22, 2015 at 3:47 PM

  Wow! another wonderful post sis!

Post a Comment

Show Emoticons