දවසග බිඳි හද


2 Response to "දවසග බිඳි හද"

 1. dulshan nawarathne says:
  September 11, 2013 at 9:00 PM

  බිඳුවකි කඳුලු
  නළිය නළියා හිඳ
  බැරිම තැන
  නෙත් අඟින් සමුගත්ත..

 2. ගමයා says:
  November 8, 2013 at 7:59 AM

  හදවතේ ගැඹුරු කැන
  සොයා පීරා යන්න
  කාරණය දැනගන්න
  සුසම පිළිසිඳගන්න.....

Post a Comment

Show Emoticons