කටු අග පිපි මල්


3 Response to "කටු අග පිපි මල්"

 1. Anonymous Says:
  October 24, 2013 at 10:34 AM

  ඒකට තුත්තිරි මල්....කටු නැතුවම ඇලෙනවා

 2. WildRose/SnowDrop says:
  October 31, 2013 at 6:21 AM

  Lassanni sis!

 3. ගමයා says:
  November 7, 2013 at 8:00 AM

  ආදරෙන් රැතපු මල්
  නටුවෙන් ගලවලා
  විකිණෙනව දැක්කහම
  කටු වලට කොච්චරක්
  නම් දුකක් දැනෙනවද....


Post a Comment

Show Emoticons