කඩා වැටුණ ගස්සුළඟ
හමන හමන
හැම පැත්තටම
වැනෙන්න වුණාම
ගස් වලට වුණත්
පිස්සු හැදෙන එක
අහන්න දෙයක්ද!මුතු පබා 
2012.08.21

3 Response to "කඩා වැටුණ ගස්"

 1. ධාරා says:
  August 22, 2013 at 11:31 AM

  හ්ම්ම්, ඒකත් ඇත්ත තමයි.

 2. සිහින දකින්නා says:
  August 23, 2013 at 8:35 PM

  එත් වෑනෙන්නෙ නෑතුව වෙන මොනවා කරන්නද

 3. විමුක්ති says:
  August 24, 2013 at 3:22 PM

  (y)

Post a Comment

Show Emoticons