?

පෝයදාටවත්;
හඳට
ඉන්න නොදෙන
වළාකුළුවලට,
දෙමුද
දඬුවමක්?


මුතු පබා
2013.08.21

2 Response to "?"

 1. Anonymous Says:
  August 21, 2013 at 6:31 PM

  ලස්සනයි

  කුරැටු ගෑ ගී පවුරෙන්

 2. dulshan nawarathne says:
  August 22, 2013 at 8:08 PM

  පෝය දාට විතරයිනෙ වලාකුලු වලටත් පුරහඳ හම්බෙන්නෙ..
  ඉතින් කමක් නෑ

Post a Comment

Show Emoticons