වෙනසක වෙනස

Image and video hosting by TinyPic

සිඳී ගිය අතු ඉති අතර
තවමත් වේය
තුරු පතක් දෙකක්;
හේමන්තයට
සමුදෙන්න නොහැකිව,
වැරෙන් පණ නළ
අල්ලා සිටින.

බැලු බැලූ අන් අත
පොළොවට හාදු දෙන
රත්රන් ය;
තුරු හිසෙන් වෙන්ව ගොස්
සිසිරයට,
දෙ-අතම දිගු කරන.


මුතු පබා
2011.11.25

2 Response to "වෙනසක වෙනස"

  1. Nuwan Says:
    November 25, 2011 at 7:53 PM

    hmmmm... lassana adahasak akke... :)

  2. Dinesh says:
    November 25, 2011 at 9:19 PM

    වෙනසක් අත ලගම වගේ මට හිතෙන හැටියට..

Post a Comment

Show Emoticons