ඉස්සර දවසක..ඉස්සර දවසක ඟංතෙර අද්දර
අත් පටලා අපි පියමැන්නා
අද ඒ මතකය සිතින් තුරුළු කර
තනියම කුමරුණි විඳවන්නා

තුරුලිය මල්ගොමු සුළඟට යාවී
අප හට සැනසිලි සුව දුන්නා
අද ඒ මතකය හදවත අවුලා
නෙතු පොඩි මාගේ හඬවන්නා

තරුමල් යායට දෑසම යොමලා
සහසක් පැතුමන් අප පැතුවා
අද ඒ පැතුමන් ඉටු නොම වන බව
දැන දැන මගෙ සිත ලතවෙන්නා

තනියට මගෙ සිත අද්දර සිටි නුඹ
වෙන සිතකට අද තනි රකිනා
ඒ බව දැක දැක තාමත් මගෙ සිත
නුඹටම සඳවත පෙම් කරනා


මුතු පබා
2007

6 Response to "ඉස්සර දවසක.."

 1. Dinesh says:
  June 29, 2011 at 9:40 PM

  ලස්සනයි කවි පෙල...

 2. Muthu Paba says:
  June 30, 2011 at 12:08 AM

  Thx! Dinesh

 3. - නිල් අහස - says:
  June 30, 2011 at 8:09 AM

  හදවතින්ම පිදුව ආදරයක්..
  පද පෙල ලස්සන..දුක වැඩි හන්දමයි.

 4. Muthu Paba says:
  June 30, 2011 at 8:27 PM

  Sthuthiyi! Nil Ahasa..

 5. WildRose/SnowDrop says:
  July 22, 2011 at 9:13 PM

  තනියට මගෙ සිත අද්දර සිටි නුඹ
  වෙන සිතකට අද තනි රකිනා
  ඒ බව දැක දැක තාමත් මගෙ සිත
  නුඹටම සඳවත පෙම් කරනා

  So sad dear to read...your writing are wonderful!

 6. Muthu Paba says:
  July 22, 2011 at 10:50 PM

  Thx! sis.. :)

Post a Comment

Show Emoticons