ගිලෙන ලංකා


 

2008.07

1 Response to "ගිලෙන ලංකා"

  1. ``` Outsider``` says:
    May 23, 2011 at 5:26 AM

    ලංකා කියනවට වඩා මට පේන්නේ කාලා කාලා කියල තියෙනව. ඒක වැරැදීමක්ම නෙවෙයි. කොයිවෙලේ හරි ගිලෙයි.

Post a Comment

Show Emoticons